به سایت قانون خوش آمدید
 
قالب وبلاگ
 

قانون مربوط باجازه اجرا آیین نامه

                                              قانون اصلاحات ارضی

                                 پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین

                                            مصوب 13/3/1343

 

ماده واحده – بدولت اجازه داده میشود آیین نامه قانون اصلاحات ارضی را که تقدیم شده است پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین بمورد اجرا بگذارد

تبصره 1- بمنظور رسیدگی به آیین نامه مزبور کمیسیون خاص مشترکی مرکب از سی وشش نفر ( که از هر یک از مجلسین هیجدهنفر انتخاب خواهند شد ) تشکیل می گردد و مصوبات کمیسیون مزبور لازم الاجرا میباشد

تبصره 2- کمیسیون مزبور مکلف است از نمایندگان مجلسین که پیشنهادات کتبی تقدیم داشته  اند برای ادای توضیح در اطراف پیشنهاد خود دعوت بعمل آورند

قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده و 2 تبصره است در جلسه روز پنجشنبه هفتم خرداد ماه یکهزرا و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید

رئیس مجلس شورای ملی

قانون فوق در جلسه روز چهار شنبه سیزدهم خرداد ماه 1343 شمسی بتصویب مجلس سنا رسید. 

روزنامه رسمی 2665-25/3/46

شماره 6066            11/4/46

قانون راجع به بالحاق 8 ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی

مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین

مصوب 22/3/46

ماده 1- به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور اجازه داده میشود در مورد املاکی که بند (ب) و (ج) از ماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در مورد آنها اجرا نشده است و مالکین آنها داوطلب واگذاری ملک به دولت باشند آن املاک را طبق مقررات قانون اصلاحی مصوب 19/10/40 خریداری و تقسیم نماید .

نحوه پرداخت بهای املاک مزبور بشرح ذیل می باشد :

بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ 500 هزار ریال (000/500 ) باشد نقدا پرداخت خواهد شد.

ب- بهای املاکی که ارزش آنها بیش از 500 هزار ریال باشد تا پانصد هزار ریال نقدا و معادل مازاد از اوراق قرضه دولتی و سهام موسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی که طبق مقررات خاص بار توسعه امور کشاورزی منتشر شده یا می شود پرداخت خواهد شد و د رصورتیکه مالکین تماییل داشته باشند میتوانند معادل تمام بهای ملک خویش را از اوراق قرضه دولتی و یا سهام موسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی دریافت نمایند .

در صورتیکه تامین مازاد از اوراق و سهام مذکور ممکن نباشد مازاد به اقساط 14 سال با بهره 6 % در سال به اقساط مساوی پرداخت میشود.

تبصره 1- خرید و واگذاری املاک مذکور به تدریج در مناطقی که از طرف سازمان اصلاحات ارضی کل کشور آگهی خواهد شد با رعایت تاریخ درخواست داوطلب بعمل خواهد آمد.

تبصره 2- در صورتیکه زارعین املاک فوق از خریداری نسق خود استنکاف نمایند سازمان اصلاحات ارضی نسق مستنکف را به سایر طبقات مذکور در ماده قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی واگذار خواهد کرد.

مادام که ملک خریداری شده منتقل نشده باشد سازمان اصلاحات ارضی کل کشور عواید ملک را دریافت و به حساب خزانه دولت منظور خواهد کرد .

تبصره 3- سازمان اصلاحات ارضی کل کشور از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی بابت ثبت اراضی بایر و موات معاف است.

ماده 2- مالکینی که طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک خود را بزارعین اجاره داده اند در صورتیکه در مدت اجاره با هریک از زارعین مستاجر برای فروش نسق زراعتی توافق نمایند می توانند از تسهیلات مقرر در فصل فروش مذکور در آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین استفاده نمایند.

در این صورت سنداجاره هنگام تنظیم سند قطعی فروش نسبت به مقدار نسق زارع مستاجر فسخ خواهد شد .

ماده 3- مالکین اراضی بایری که مشمول قوانین اصلاحات ارضی نمی باشند موظفند حداکثر 5 سال از تاریخ تصویب این قانون برای آبادانی و عمران آن اراضی شخصا یا بهر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند .پس از انقضای مدت آن قسمت ار اراضی که بایر مانده است بلاعوض به ملکیت دولت درمی آید تا جهت انجام طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

تشخیص وزارت  کشاورزی در مورد عمران و آبادی اراضی مشمول این ماده طبق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید قطعی است.

تبصره – اراضی بایری که در تاریخ تصویب این قانون درمحدوده شهرها قرار دارند مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده 4- سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مجاز است از اراضی بایر و موات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده 6 قانون اصلاحات ارضی جهت انجام برنامه های عمرانی با تصویب هیئت دولت در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار دهد.

ماده5 – سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است عرصه و اعیان اشخاص را در املاکی که طبق قوانین اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده در صورتیکه فاقد زارع بوده و در مقررات موجود برای آنها تعیین تکلیف نشده باشد بنرخ عادله روز ارزیابی وبه صاحبان اعیان طبق گواهی اداره ثبت محل بفروشد.

وجوه حاصل از این محل بحساب اعتبارات خرید املاک در بانک کشاورزی ایران منظور و وسیله سازمان اصلاحات ارضی بمصرف خرید املاک خواهد رسید.

در انجام این معاملات مادام که بهای عرصه کلا پرداخت نشده باشد عرصه و اعیان در رهن بانک کشاوری بنمایندگی از وزارت کشاورزی خواهد بود.

ماده 6- در اجرای ماده 25 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 در صورتیکه مالک یا مالکین ظرف 15د روز از تاریخ اخطار اصلاحات ارضی محل نسبت به تنظیم سند انتقال اراضی مورد احتیاج اقدام ننمایند اصلاحات ارضی به اطلاع دادستان شهرستان بنمایندگی مالک یا مالکین مستنکف سند انتقال را امضالء خواهد نمود.

ماده 7- زارعین می توانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در املام مشمول بند الف ازماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مبادرت به غرس اشجار و حفر چاه و ایجاد قنوات نمایند .

در این صورت زارعین مذکور منحصرا در مدت اجاره از منافع اشجار و آب چاه و قنوات منتفع شده به هیچ عنوان از سایر مقررات به اعیانهای مستحدثه در املاک مشمول اصلاحات ارضی استفاده نخواهند کرد.

تبصره – پس از انقضای مدت اجاره زارعین فقط مالک تاسیسات و تلمبه منصوب برای آبیاری بوده و چاه و قنوات حفر شده بلا عوض بملکیت مالک مستقر خواهد شد.

ماده 8- در نواحی و مناطقی که دولت با اجرای طرح های توسعه منابع آب و خاک و همچنین اجرای طرح های توسعه آبهای سطحی و زیرزمینی  یا احداث سدها و بندها و گروه چاههای عمیق و نیمه عمبق منابع آب را مهار کرده و بالنیجه موجبات ازدیاد بهره برداری زارعینی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی صاحب زمین شده اند فراهم گردد . دولت اجازه دارد نسق زارعین آبخور قدیمی را ارزیابی و معدل ارزش ان از اراضی داخل طرح به آنان فروخته می شود.

تبصره 1- مقدار زمینی که در اجرای این ماده در داخل محدوده طرح بزارعین واگذار خواهد شد در هر حال کمتر از میزان نسق قبلی آبی آنان نخواهد بود و دولت برای تامین خانه و مسکن زارعین مذکور در محل جدید ضمن پرداخت ارزش تاسیسات قبلی آنان تسهیلات لازم را برای ساختن خانه و تاسیسات جدید فراهم خواهد نمود و بطور کلی زارعین مزبور از تمام مزایای طرح عمرانی بهره مند می شوند.

تبصره 2- بهای اراضی و مستحدثات و اعیان متعلق بزارعین از طریق توافق سازمان عمران دولتی مربوط و صاحبان آن تعیین می شود در صورت عدم توافق بهای مذکور براساس احتساب قیمت عادله اراضی و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در تاریخ اجرای قانون در هر منطقه بوسیله کمیسیونی مرکب از وزیر آب وبرق دادستان کل کشور مدیر عامل سازمان برنامه رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناس تعیین خواهد شد حضور زارع یا مالک یا نمایندگان شان در کمیسیون مذکور بلامانع است ورای کمیسیون در این مورد قطعی است.

تبصره 3- درصورتیکه زارع یا مالک پس از تقویم و معرفی اراضی که باید بدانجا نقل مکان نماید به انتقال ملک و تخلیه و تحویل آن تمکین ننماید سازمان اصلاحات ارضی کل کشور پس از 15 روز از تاریخ اخطار راسا اسناد انتقال مربوطه را امضاء و زمین را بتصرف سازمان عمرانی مربوطه خواهد داد.

اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستورات سازمان اصلاحات ارضی در ابن مورد خواهند بود.

قانون بالا مشتمل بر 8 ماده و 8 تبصره در جلسه روز پنج شنیه یازدهم خرداد ماه 1346 بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم خردا ماه یک هزار و سیصدو جهل و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسید

روزنامه رسمی 7557-22/10/1349

قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی وماده سوم راجع به الحاق 8 ماده به آئیین نامه اصلاحات ارضی

مصوب 18/9/1349

ماده واحده – مهلت های مقرر در ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ماده قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئینامه مذکور مصوب 22/3/46 تا پایان شهیور ماه سال54 تمدید میشود تا طبق شرایط و ضوابطی که دولت برای عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر تعیین و اعلام خواهد کرد عمل گردد.

دولت مکلف است شرایط و ضوابط مربوط به عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر مشمول این ماده را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین و اعلام کند.

روزنامه رسمی شماره 2252-24/6/46

قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343

کمیسیون خاص مشترک مجلسین

مصوب 12/2/1346

ماده 1- در صورتیکه وارث زارع متوفی که طیق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت مورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک به زارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر بهره برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستایی مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستایی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده و یا توافق وراث برای اداره آن حاصل نشده است نسبت به انجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد بمیزان 2% از عایدات خالص براساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.

تبصره – در صورتیکه بعلل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکت تعاونی روستائی مربوط قرار میگیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.

ماده 2- زارعین باید مال الجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتیکه تاریخ برداشت محصول  اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد حین برداشت که وصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای کالک یا مالکین ذینفع سازمان اصلاحات ارضی محل وظف است وسیله مامورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مال الاجاره از محصول جمع آوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد.

هریک از زارعین میتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالک زمین مورد اجاره خود را بزارع دیگری از همان ده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره زارع انتقال گیرنده از دوبرابر مقدار مساحت حداقلی که براساس مقررات اصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید .

تبصره – مقررات فصل اجاره آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت نداشته باشد بلااثر است.

ماده 3 – در صورتیکه طبق موتد 27 و 28 آیین نامه اصلاحات ارضی کصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقت حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرصه و اعیان را جداگانه تعیین و براساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها تقسیم و افراز می نماید.

ماده 4- نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا نشده باشد و بعدا طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ 19/10/1340 و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف- در مورد افزایش قیمت در صورتیکه اشتباه طبق  تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت براساس مالیات قطعی شده و پرداخت شده قبل از تاریخ 19/10/134 بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تامین اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالک پرداخت خواهد شدو

ب- در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی د ر اجرای ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین رائ به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رای مذکور قطعی و لازم الاجرا است .

سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رائ شورای مزبور اسناد واگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت های سنوات بعد تامین خواهد شد و در صورتی که مالک از تحویل دستور پرداخت ها خود داری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام می گردد و بطور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد.

دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مقررات این ماده است .

ماده 5- سازمان اصلاحات ارضی مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود اشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی ( اعم از مرحله اول یا مرحله دوم ) در آنها معوق مانده است و برای این قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش بینی نشده باشد به قائم مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مخصوص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مال الجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.

ماده 6- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 19/10/40 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه  او با ملک بر اساس دیگری می باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی است و رائ سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود.

دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده میباشد .

قانون بالا بر 6 ماده و 2 تبصره که در تاریخ روز شنبه 27/12/1345 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز شنبه دوازدهم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

 روزنامه رسمی 10150-  5/10/1358

لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی

مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

شماره 185-د                               24/9/1358

ماده واحده – تبصره زیر به ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین اضافه میگردد.

تبصره- شورای اصلاحات ارضی می تواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را(اصلاح شماره شناسنامه نام و مشخصات متعاملین اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره) در هر استان بشورائی مرکب از 5 نفر از کارمندان واجد صلاحیت تدارات کل کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی صادر می گردد تفویض نماید.

قانون راجع به تغییر سررسید قسط اول بهای زمینهایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین دهات زلزله زده شهریور 1341 فروخته شده

مصوب 4/3/1343

ماده واحده – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود موعد پرداخت قسط اول بهای زمینهایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین دهات زلزله زده شهریور 1341 فروخته شده است و سر رسید آن قبل از اول شهریور ماه 1343 می باشد به یکسال بعد از تاریخ سر رسید قسط پانزدهم تغییر دهد .

قانون بالا مشتمل بر  1 ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه 11 اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید .

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه چهارم خردادماه 1343  شمسی یه تصویب مجلس سنا رسیده است.

قانون اجازه امضاء اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی زارعین مستنکف مصوب 7/2/48

ماده واحده – در صورتیکه زارعین صاحب نسق املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 و همچنین املاک خرده مالکان داوطلب که بدولت منتقل گردیده است تا تاریخ تصویب این قانون از امضای اسناد خرید و قبوض اقساط بدهی خود از بابت بهای نسقهای زراعتی که در اختیار دارند خودداری کرده و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعلام خواهد شد از امضای اسناد مربوط استنکاف کنند و یا عدم تمایل خود را برای خرید نسقهای زراعتی خویش به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اطلاع ندهند به وزارت مذکور اجازه داده میشود که به قائم مقامی زارع یا زارعین مستنکف نسبت به امضای اسناد انتقال و قبوض اقساط بدهی آنان اقدام کند.

در مواردی که زارعین صاحب نسق مشمول این قانون ظرف مهلت مقرر عدم تمایل خود را برای خرید نسق زراعتی مربوط کتبا اعلام کنند وزارت اصلاحات ارضی وی تعاون روستائی نسقهای زراعتی آنها را برابر مقررات مربوط بتدریج به سایر طبقات مندرج در ماده 16 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی واگذار خواهد کرد.

وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اجرای این قانون را در هریک از مناطق مختلف کشور دو بار و به فاصله 15 روز وسیله رادیو و جراید و سایر وسائل موجود در محل اعلام میکند و چنانچه این قبیل زارعین ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور انتشار دومین آگهی برای امضای اسناد و قبوض مربوط و یا اعلام عدم تمایل خویش در مورد خرید نسقهای زراعتی مربوط به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل مراجعه نکنند پس از انقضای این مهلت وزارت مذکور طبق مقررات این قانون عمل خواهد کرد در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی زارعین مستنکف اسناد انتقال و قبوض اقساط بدهی زارعین را امضاء می کند در مورد وصول اقساط بدهی این قبیل زارعین از بابت بهای املاک منتقل شده به آنان برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد .

تبصره – در مواردی که مامورین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در اجرای تصمیم متخذه وسیله شورای اصلاحات ارضی وجوهی را از زارعین صاحب نسق مشمول این قانون بعنوان بهره مالکانه دریافت کرده یا بکند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی وجوه دریافتی از این بابت را بحساب اقساط بدهی زارع مربوط در سند انتقال ملک به مشار الیه منظور و وجوه جمع اوری شده به این ترتیب را در حساب مربوط به وصول بهای املاک واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در بانک کشاورزی ایران واریز خواهدکرد .

قانون فوق مشتمل بر 1 ماده و 1 تبصره که در جلسه روز یکشنبه هفتم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصدو چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصدو جهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

روزنامه رسمی 6815-20/4/1347

شماره 6708 – 12/4/47

قانون تبدیل و تسعیر مال الجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی

مصوب 15/3/47

ماده واحده – زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که برابر قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعتی خود را اجاره کرده اند میتوانند مال الاجاره سالانه را بمیزانی که در اسناد اجاره تنظیمی ( اعم از اینکه سند در دفاتر اسناد رسمی یا براساس تبصره 2 ماده 1 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین تنظیم شده باشد ) نقدی تعیین شده است بصورت جنس از گندم و جو برنج ملک مورد اجاره حین برداشت محصول در محل و طبق شرایط مندرج در اسناد بپردازند.

برای تسعیر میزان نقدی مال الاجاره به جنس در هر سال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نرخ محصولات فوق الذکر را قبل از برداشت تعیین و پس از تایید هیئت وزیران آگهی خواهد کرد.

تبصره 1- در مناطقی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی هر سال اعلام می نماید زارعین مشمول این قانون مکلفند مالالجاره خود را بصورت جنس پرداخت نماین در این مورد اقدام لازم براساس مفاد ماده دوم قانون مواد الحاقی به شائین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مردادماه 1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین انجام خواهد شد.

تبصره 2- زارعین میتوانند براساس مقررات پیش بینی شده در این قانون بدهی خود را بدولت از بابت قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به آنها فروخته شده است  به جنس از گندم و جو و برنج پرداخت نمایند.

تبصره 3- دولت میتواند محصولات دیگر کشاورزی را نیز در هر سال در هر منطقه اعلام و مشمول مقررات این قانون بنماید .

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه شنبه سی و یکم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

روزنامه رسمی 6974 – 1/11/1347

شماره 7392/7                           29/10/47

 قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر

مصوب 9/10/1347

ماده واحده- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است کشاورزانی را که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی و تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستاجر زمین زراعتی شده اند در صورتیکه اعتیاد به مواد مخدر داشته باشند و در مدت معین در آئین نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی  که دولت درآئین نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی که دولت در آئین نامه با استفاده از تسهیلات و امکتنات ی که دولت در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر داشته و در دسترس آنان خواهد گذاشت اعتیاد خود را تر ک نکنند زمین واگذاری آنان را بدون مسترد داشتن اقساط پرداختی بترتیب در اختیار شرکت های سهامی زراعی و شرکتهای تعاون روستایی یا سایر زارعین و داوطلبان کشاورزی محل قرار دهده و در مورد آن دسته از زارعینی که نسق زراعتی خود را بر اساس قوانین و مقررات تصلاحات ارضی اجاره کرده اند زمین مورد اجاره آنها را بوسیله اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل از یدآ نها  خارج کند و موجرین موظفند پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ملک مربوط را بسایر طبقات مندرج در ماده 16 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10  / 1340 با شرایط مندرج در سند اجاره زارع معتاد برای بقیه مدت به اجاره واگذار کنند

همچنین کلیه سهامداران و اعضاء شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاون روستایی که معتاد باشند و در مهلت مندرج در آیین نامه با استفاده ازی تسهیلات و امکاناتی که دولت در آیین نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی که دولت در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر داشته و در دسترسی آنان خواهد داشت اعتیاد خود را ترک ننمایند بر اساس مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این قانون از عضویت شرکتهای مذکور اخراج میشوند و سهام آنان در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت

وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی روستایی آیین نامه اجرایی این قانون را با همکاری وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ، بهداری و دادگستری مجلسین اجرا خواهد کرد

قانون بالا مشتمل بر 1 ماده که در جلسه روز یکشنبه دهم آذر ماه یکهزارو سیصد و چهل و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه نهم دیماه یکهزار و سیصدو چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید

[ سه شنبه ششم اسفند ۱۳۸۷ ] [ 11:58 ] [ علی باقری ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

امکانات وب